TSFS 2009:12


4 kap. Kursplan


Kursplanens uppbyggnad och struktur

1§ Utbildningen för körkort ska innehålla följande moment:

 • 1. manövrering, fordon och miljö,
 • 2. körning i olika trafikmiljöer,
 • 3. resande med moped i speciella sammanhang, och
 • 4. personliga förutsättningar och mål.
 • De fyra momenten ska delas upp på följande två kunskapsområden:

 • 1. teori och färdighet,
 • 2. Manövrering, fordon, miljö och självvärdering.
 • Syfte
  2 § Momentet manövrering, fordon och miljö syftar till att eleven ska lära sig att manövrera sin moped och göra detta på ett säkert och miljövänligt sätt. Samtidigt ska eleven utveckla en realistisk uppfattning om sin egen förmåga att göra detta. I detta ingår att eleven ska lära sig att använda rätt körteknik i olika situationer, mopedens konstruktion, funktion, olika skyddssystem, betydelsen av att använda personlig skyddsutrustning på rätt sätt och sambanden mellan körsätt och miljöpåverkan. Dessutom ska eleven utveckla sin förmåga att reflektera över händelser under utbildningen och därigenom öka sin förmåga att ta till sig intryck och erfarenheter som kan bidra till en ökad värdering av säker körning.


  Teori och färdighet
  3 § Målet är uppnått när eleven

  1. redogör för – faktorer som påverkar mopedens köregenskaper såväl positivt som
  negativt, – körtekniker som kan nyttjas för att köra mopeden på ett säkert och
  miljömedvetet sätt, – mopedens konstruktion och funktioner samt hur dessa inverkar på
  säkerhet och miljö, – innebörden av de miljökrav som finns för moped, – betydelsen av att använda personlig skyddsutrustning, – väglagets påverkan på mopedens köregenskaper, – sambandet mellan körteknik och mopedens uppträdande, – naturlagarnas inverkan på mopedens rörelse, – hur man identifierar risker förknippade med mopedens konstruktion,
  funktion och förarens sätt att manövrera, och ‒ regler och bestämmelser som finns inom hela momentet manövrering,
  fordon och miljö,

  2. utför
  ‒ enklare kontroller och föreslår eventuella åtgärder på mopeden så att den blir trafiksäker, och
  ‒ effektiv bromsning från olika hastigheter upp till 45 km/tim,

  3. uppvisar ‒ en god balans vid krypkörning, ‒ en rutinmässig manövrering av mopeden, och
  ‒ ett säkert körsätt med passagerare,

  4. använder – rätt körteknik i olika situationer, och – personlig skyddsutrustning, samt

  5. identifierar – risker förknippade med mopedens konstruktion, funktion och förarens
  sätt att manövrera.

  Självvärdering
  4 § Målet är uppnått när eleven bedömer sin förmåga – att manövrera en moped på ett säkert sätt, – att klara en uppkommen krissituation, och – att upptäcka risker förknippade med mopedens funktion och manöv-
  rering.

  Körning i olika trafikmiljöer
  Syfte
  5 § Momentet körning i olika trafikmiljöer syftar till att utveckla elevens förmåga att köra moped på ett säkert, omdömesgillt och miljövänligt sätt i samverkan med andra trafikanter, i olika trafiksituationer och under olika förhållanden. Momentet syftar också till att utveckla elevens förmåga att vara förutseende, upptäcka risker och att köra med sådana säkerhetsmargi- naler att han eller hon inte blir inblandad i kritiska situationer. I detta ingår att eleven ska anpassa sin körning, som t.ex. hastighet och placering, utifrån de omständigheter som råder. Momentet syftar dessutom till att ge kunskap om och förståelse för varför trafikregler finns och hur de ska följas. Ett annat syfte är att minska konsekvenserna efter en trafikolycka genom att förmedla kunskap om första hjälpen och vilka åtgärder som kan vidtas vid en trafikolycka.


  Teori och färdighet
  6 § Målet är uppnått när eleven

  1. redogör för – de trafikregler som gäller för körning med moped, – hur man ger första hjälpen och vilka åtgärder som kan vidtas vid en
  trafikolycka, och– hastighetens inverkan för risken att dödas eller skadas i trafiken,

  2. tillämpar de regler som gäller för körning med moped,

  3. visar – goda avsökningsrutiner i olika trafikmiljöer, och
  – gott omdöme i samspelet med andra trafikanter,

  4. kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler,

  5. använder en körteknik som medför låg bränsleförbrukning,

  6. anpassar hastighet, placering och övrig körning utifrån de omstän-
  digheter som råder,

  7. identifierar – risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer, och –risker förknippade med andra vägtrafikanters svårigheter att se
  mopedförare i trafiken,

  8. förutser olika händelseförlopp i trafiken, samt

  9. bedömer konsekvenser av olika händelseförlopp.

  Självvärdering
  7 § Målet är uppnått när eleven 1. värderar
  – konsekvenserna av sin egen erfarenhet av körning med moped, – det egna körbeteendet, – sin förmåga att ge första hjälpen och kunna vidta rätt åtgärder vid en
  trafikolycka, och 2. accepterar ett kritiskt tänkande om det egna körbeteendet.
  Resande med moped i speciella sammanhang
  Syfte
  8 § Momentet resande med moped i speciella sammanhang syftar till att ge eleven kunskap om betydelsen av att planera sitt resande med avseende på t.ex. vart, när, hur, under vilka omständigheter och varför en resa ska genomföras. Kunskapen ska kunna användas för att resa så miljövänligt som möjligt samtidigt som resande under riskfyllda förhållanden som tät trafik, halt väglag, dåligt väder etc., undviks. Dessutom syftar momentet till att förmedla kunskap som visar att körning under påverkan av alkohol, trötthet etc., ökar olycks- och skaderisken och därför inte är förenligt med god mopedkörning.
  Teori och färdighet
  9 § Målet är uppnått när eleven 1. redogör för – hur val av färdmedel, ressällskap och färdväg påverkar trafiksäkerhet
  och miljö,
  – hur påverkan av medicin, alkohol, andra droger, stress och trötthet påverkar förarbeteende och trafiksäkerhet,
  – hur mopedkörning vid olika tidpunkter på dygnet påverkar förarbete- ende och trafiksäkerhet, och
  – hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarbeteende och trafiksä- kerhet.
  Självvärdering
  10 § Målet är uppnått när eleven bedömer hur egna val och motiv till resande och mopedkörning kan påverka det egna förarbeteendet, trafiksäkerheten och miljön.
  Personliga förutsättningar och målsättningar i livet

  Syfte
  11 § Momentet personliga förutsättningar och målsättningar i livet syftar till att ge eleven en förståelse för hur olika personliga och sociala förutsätt- ningar påverkar rollen som mopedförare. Eleven ska inse hur förarbeteende och olycksrisk har samband med viljan att efterleva regler och bestämmelser samt faktorer som ålder, kön, fysiska begränsningar, personlighet, attityd, livsstil, social bakgrund, utbildning och grupptillhörighet. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få bättre förutsättningar att anpassa sin körning så att risker förknippade med de egna förutsättningarna beaktas.
  Teori och färdighet

  12 § Målet är uppnått när eleven

  1. återger–hur personliga livsförutsättningar och faktorer som kön, ålder, personlighet, attityd, livsstil och grupptillhörighet påverkar trafiksäkerheten, och
  – hur man undviker att använda mopeden som ett medel för sökande efter spänning, samt
  2. redogör för– hur grupptryck uppstår och hur det kan påverka förarbeteende och trafiksäkerhet,
  –hur medvetna eller impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, spänning, nöje, lek etc., kan påverka förarbeteendet, trafiksäkerheten och miljön,
  – hur olika val av transportslag kan påverka trafiksäkerhet och miljö, och
  – hur bristande vilja att efterleva regler och bestämmelser påverkar säkerhet och miljö.
  TSFS 2009:12
  7
  TSFS 2009:12
  8
  Självvärdering
  13 § Målet är uppnått när eleven värderar sin förmåga – att stå emot effekterna av grupptryck, och – att motstå impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, spänning, nöje,
  lek etc.